Els impostos associats a la compravenda d’un habitatge

Tant si compres un habitatge com si estàs venent el teu immoble és important conèixer els impostos associats. Aquestes despeses poden augmentar entre un 5% o 15% el preu de la venda. T’expliquem els principals tributs i les seves excepcions perquè puguis deduir-los.

Impostos en la compra d’un habitatge

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Aquest tribut només s’aplica als habitatges d’obra nova. El percentatge que s’aplica sobre el preu de venda és d’un 10%.

Impost de Transmissions Patrimonials (ITP)

En la compra d’habitatges de segona mà no cal pagar IVA, sinó ITP, amb una excepció molt puntal. Aquest impost està cedit a les comunitats autònomes. En el cas de Catalunya el tipus impositiu és del 10% i s’ha d’autoliquidar amb el model 600.

La nova llei Antifrau Fiscal 11/2021 ha canviat la base imposable, ara està marcada pel major d’aquests dos valors:

  • Preu de mercat o valor de referència cadastral.
  • Preu de venda escripturat.

Impost d’Actes Jurídics Documentats (IAJD)

Aquest impost grava els documents notarials, mercantils i administratius associats a la signatura i inscripció de les escriptures en el Registre de la Propietat i al préstec hipotecari. En aquest segon cas, al 2018 va entrar en vigor un decret llei que obliga els bancs a pagar-lo.

Els impostos associats a la compravenda d’un habitatge

En el pagament d’aquests tres impostos existeixen algunes bonificacions sempre que l’habitatge sigui residència habitual. Hi ha beneficis en la compra d’habitatges protegits i també per a famílies nombroses, menors de 32 anys o persones amb una discapacitat superior al 65%. La reducció dependrà de la comunitat autònoma on es trobi l’habitatge. A Catalunya pot arribar a un 5%.

Impostos en la venda d’un habitatge

Plusvàlua municipal

Aquest impost, oficialment Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, s’ha de pagar quan es ven, dona o hereta un immoble.

El tribut està gestionat per cada municipi que estableix el coeficient que s’ha d’aplicar a la part impositiva, i que mai pot superar el 30%. En el cas de Barcelona, per exemple, s’aplica el percentatge màxim.

Fa uns mesos aquest impost va ser objecte de debat per una sentència del Constitucional que declarava nul el mètode de càlcul de la plusvàlua perquè no sempre reflectia el guany obtingut. Per aquesta raó, des del 10 de novembre de 2021, es pot triar el mètode de càlcul de la base imposable. El contribuent pot demanar que es computi pel valor de la plusvàlua real o pel de l’increment “objectiu” del valor del terreny.

L’altra mesura important que va introduir aquesta actualització va ser l’exempció del pagament de la plusvàlua municipal quan s’ha venut amb pèrdues o sense cap benefici.

Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF)

Els guanys obtinguts amb la venda d’un habitatge han de declarar-se a l’IRPF. El percentatge dependrà del benefici i els següents trams marcats:

  • Fins a 6.000 euros de guany: 19%. 
  • Entre 6.000 i 50.000 euros: 21%.
  • Entre 50.000 i 200.000 euros: 23%.
  • Més de 200.000 euros: 26%.

Existeixen algunes excepcions on no es tributa pels guanys obtinguts, per exemple, els majors de 65 anys que venguin el seu habitatge habitual. Tampoc si els beneficis es destinen a comprar o reformar la residència habitual, sempre que no hagin passat més de dos anys de l’operació.

Les pèrdues no tributen, però podem declarar-les per a compensar altres guanys patrimonials.

La compra i la venda d’un immoble està subjecta a uns impostos com qualsevol producte que s’adquireix. Encara que existeixen bonificacions i excepcions que ajuden a reduir aquesta despesa. Per aquest motiu, totes les operacions amb Xela Properties estan supervisades pel nostre departament financer perquè paguis només el que et correspongui.

CONTACTA AQUÍ PER A MÉS INFORMACIÓ